Ka Finanz AG

Anleihen der KA Finanz AG

Stichtag 25.09.2015

 

Public Placements

StatusISINZuteilung
Government Guaranteed Bonds
XS1270771006KA Finanz AG
Covered bonds
XS0592235187KA Finanz AG *
XS0973424152KA Finanz AG *
XS1033673440KA Finanz AG *

Private Placements

StatusISINZuteilung
AT0000329859KA Finanz AG *
CH0025370906KA Finanz AG *
XS0180539420KA Finanz AG *
XS0235597068KA Finanz AG *
XS0247759094KA Finanz AG *
XS0255439803KA Finanz AG *
XS0261832942KA Finanz AG *
XS0354530916KA Finanz AG
XS0981809584KA Finanz AG *
XS1003354252KA Finanz AG *
XS1004231970KA Finanz AG
XS1013581274KA Finanz AG *
XS1016032457KA Finanz AG *
XS1020014608KA Finanz AG *
XS1040273267KA Finanz AG *
XS1048251091KA Finanz AG *
XS1055031139KA Finanz AG *
XS1056568402KA Finanz AG
XS1072804484KA Finanz AG *
XS1120430985KA Finanz AG
XS1288050872KA Finanz AG
Covered Bonds
XS0236776877KA Finanz AG *
XS1045221063KA Finanz AG *
XS1045121784KA Finanz AG *
XS1046170699KA Finanz AG *
XS1189108340KA Finanz AG *
XS1202230204KA Finanz AG *
XS1288050799KA Finanz AG
Lower Tier II
AT0000441209KA Finanz AG
XS0140045302KA Finanz AG
XS0144772927KA Finanz AG
XS0185015541KA Finanz AG
XS0255270380KA Finanz AG
XS0257275098KA Finanz AG
XS0279423775KA Finanz AG
XS0286975973KA Finanz AG

 *Anleihezuteilung aus der Kommunalkredit (alt) in die KA Finanz AG im Zuge der Spaltung